Co je to elektro revize? A proč je důležitá?

Provedení elektro revize je vyžadováno u všech typů nemovitostí ze zákona. Někteří revizní technici provádějí revize menších objektů (bytů, domů) bez vystavení revizní zprávy “skutečného provedení revize”. V takovém případě vystaví pouze doklad o provedení revize, aniž by revizi skutečně provedli. Majitel pak nemá v ruce revizi, ale jakýsi doklad o kontrole, neobsahující žádné přílohy, dokumentace, měření a podobně. Zpočátku jsou majitelé  spokojeni, mají doklad a nic jim nebrání v užívání jejich vysněného příbytku nebo provozovny. Opak je však pravdou, pokud nedoložíte pojišťovně nebo orgánům staního dozoru revizní zprávu vypracovanou revizním technikem, dostáváte se do rozporu se zákony a zejména s nařízením vlády, které je závazné pro všechny občany ČR. Mnohdy dobrý pocit z toho, jak levně jsem elektrorevizi pořídil vede k zamyšlení, zda jsem opravdu zajistil vše, co z hlediska zajištění bezpečnosti bylo nutné. Proto doporučujeme nechat revize vyhrazených technických zařízení na revizních technicích, školených a vlastnících oprávnění a osvědčení k výkonu své činnosti.

Revize je kontrola zařízení či systémů. Revize se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu.

Revize musí vždy provádět technik, který disponuje odpovídajícím osvědčením. Toto osvědčení má omezenou platnost 5ti let a vydává je revizním technikům, kteří úspěšně složili zkoušky Technická inspekce České republiky (www.ticr.eu).

Revizní technik je osoba znalá s vyšší kvalifikací v oboru elektro a vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám ČSN. V případě, že je vše v pořádku, nenalezne žádné neshody a závady vydá dokument s hodnocením stavu z hlediska bezpečnosti a tím je revizní zpráva. Pokud však revizní technik narazí na nedostatky či nehody, je nutné buď v případě závažných závad ohrožujících bezpečnost přestat dané zařízení používat a provést náležité úpravy a opravy, které zajistí správný a bezpečný provoz. V případě drobných neshod či nedostatků doporučí následný postup. Pokud budete i nadále využívat zařízení, které neprošlo revizí, nejenom že může dojít k ohrožení zdraví, ale vystavujete se také potenciálním postihům.

Obvykle je nutné revize opakovat po určité době, aby byla zajištěná bezpečnost provozu. Například revize komínu je třeba dle zákona provádět 1x za rok.

Pokud si nejste jisti, po jaké době je třeba revize opakovat, nahlédněte do naší tabulky s termíny jednotlivých revizí.

Ceník revizních činností

Rozsah revize Cena
Běžný byt od 600,- Kč
Rodinný dům od 900,- Kč
Revize el. přípojného rozváděče od 250,- Kč
Revize el.rozváděče budovy od 500,- Kč
Větší objekt/1 a více rozváděčů a obvodů od 1000,- Kč + 60,- Kč za jistič
Revize bleskovodů LPS (hromosvody) 180,- Kč za svod
Revize elektrických spotřebičů od 50,- Kč za ks
Revize el. ručního nářadí od 40,- Kč za ks

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení podle ČSN 33 2000-3

Rozdělení revizí podle druhu prostředí:

Prostředí Lhůta
Normální základní AA4, AB5,BC2,XX1 pro vlivy AC až AR(kromě AQ) BD1,CA1,CB1,BA4,BA5 5 let
Studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4 a vnitřní prostory s AB1 až AB7(kromě AB5),AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3 roky
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1 rok
Pasivní s nebezpečí požáru, s otřesy 2 roky
Pasivní s nebezpečí výbuchu 2 roky
Venkovní pod přístřeškem - umístění venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2, AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než déšť způsobený lidských faktorem a samostatné 4 roky
 • Kontrola elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrických zařízeních, při které se zjišťuje technický stav el. zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.).
 • Revize elektrického zařízení - činnost prováděná na elektrických zařízeních, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.
 • Výchozí revize - revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.
 • Pravidelná revize - revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.

Umístění elektrického zařízení

Prostor Lhůta
Prostory určené k shromažďování více než 250osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy, apod.) BD3, BD4 (zároveň BA1)   2 roky
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení  BA2, BD4 3 roky
Zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rod.a byt. domy)  BD1(může být BD2) 5 (2) roků
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 (podle ČSN 730823)  CA2 2 roky
Pojízdné a přenosné prostředky 1 (3) rok
Prozatímní zařízení stanoviště 0,5 roku

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů a nářadí podle ČSN 33 1600 ed.2

A: spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B: spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích apod.)
C: spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D: spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorech (školy, kluby, hotely apod.)
E: spotřebiče používané při administrativní činnosti

Zařazení elektrického ručního nářadí

Podle pracovního využití (četnosti a délky používání) se nářadí zařazuje do pří skupin:
A: s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok)
B: s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 100 do 250 provozních hodin za rok)
C: s nářadím se pracuje často delší dobu  (více než 250 provozních hodin za rok)

Zpráva o revizi musí obsahovat:

 • určení druhu revize (výchozí, pravidelná)
 • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • soupis použitých přístrojů
 • soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky)
 • soupis zjištěných závad
 • datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy
 • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem
 • naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy